Intézményünk

 

Családsegítő munkatársat keresünk !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság - hátrányos megkülönböztetés   Tovább ►
Egyenló Bánásmód Hatóság - diszkrimináció elleni küzdelem Tovább ►

Intézményünk a szociális munka keretében komplex segítséget nyújt a szociális szolgáltatásokat igénybevevők önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez, valamint ellátja a kliensek jogainak fokozott védelmét. Feladatunk a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával a kliensek szegénysége és társadalmi kirekesztődése elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, közösségek társadalmi helyzetének javítása. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott  segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés. 

Az intézmény általános céljai:

• A rászoruló emberek számára - szükségleteikhez igazodó – segítségnyújtás.

• Valós szükségleteken alapuló, célzott  ellátások biztosítása.

• A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása.

• A szakfeladatok munkájának összehangolása, koordinálása.

• A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése.

• Szükségletorientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása.

• Közösségi programok szervezésével és biztosításával a generációk közötti kapcsolat javítása

Az intézmény szakfeladatai:

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés tanácsadást. Biztosítjuk továbbá a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését. tovább►

 

Nappali ellátás
elsősorban tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek számára a családi- és társas kapcsolatok megőrzésének elősegítése, új kapcsolatok kialakítása. tovább►

Házi segítségnyújtás
személyes gondoskodás azokról az időskorú személyekről, akik lakókörnyezetükben önmaguk ellátására nem képesek, illetve azokról a fogyatékos emberekről, szenvedélybetegekről, vagy pszichiátriai betegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatok ellátásában segítséget igényelnek. tovább►

Szociális étkeztetés

azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetése, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartós, vagy átmeneti jelleggel nem képesek más módon megoldani.
A feladatellátást az intézmény meleg ebéd biztosításával végzi. tovább►

Családi Bölcsőde

a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának,bölcsődei ellátásának keretében  biztosított formája. Célja, hogy az ellátást igénybe vevő szülőknek lehetővé tegyük, hogy munkát vállalhassanak, megoldva kisgyermekük napközbeni felügyeletét. Családi bölcsődénk 7 fő, 1,5-3 éves korú kisgyermek ellátásáról kíván gondoskodni, amihez a személyi és tárgyi feltételek adottak. tovább►

Gyermekjogi - és Ellátott-jogi képviselők

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. tovább►