Család -és gyermekjóléti szolgálat

Család- és gyermekjóléti szolgálat          

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk a szociális, az életvezetési és a mentálhigiénés tanácsadást. Biztosítjuk továbbá a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működését.Elősegítjük a humán jellegű civil kezdeményezéseket,közösségfejlesztést, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegséggel küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását. Fontos számunkra a családokon belüli kapcsolattartás,közösség építő és megtartó programjainak és szolgáltatásainak, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat támogató, segítő szolgáltatásoknak a megvalósulása. Különös hangsúlyt helyezünk a gyermekprogramokra, ismeretterjesztő, megelőző foglalkozásokra. Szervezünk vagy részt vállalunk a nyári napközis táborokban

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében végzett tevékenységnek az igénybe vevő érdekében, mások jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie a kliens környezetére, különösen családjának tagjaira, a környezetében élő gyermekekre.

Felnőtt korú klienseink segítséget kapnak pl.: önéletrajz vagy motivációs levél megírásához, nyomtatványok kitöltéséhez, beadványok készítéséhez,hivatalos levelek, ügymenetek értelmezéséhez, kialakult élethelyzetük, problémáik kapcsán hosszabb távú segítő kapcsolatot alakítunk ki, amely során elengedhetetlen a szoros együttműködés.

Figyelembe vesszük, hogy a kliensnek sok esetben hosszabb időt kell hagyni, hogy felmérhesse, nem egy újabb hatóság lép be az életébe, hanem személyére szóló támogatást, segítséget kaphat. Fontos, hogy  a kapcsolattartási folyamatban a kliens pontosan értse az együttműködés fontosságát, lényegét, optimálisan mérje fel saját lehetőségeit. Legyen tisztában az elvárásokkal és konkrét feladatokkal. Mindkét fél – családsegítő és a kliens is - egyaránt reálisan határozza meg feladatait, annak érdekében, hogy irreális megoldási alternatívák ne nehezítsék a közös tevékenységet.

Család-és gyermekjóléti szolgálatunk  klienskörébe tartoznak a településen élő 0-18 éves gyermekeken kívül az egzisztenciálisan lecsúszott, sokszor szenvedélybetegséggel küzdő emberek, akiknek lakókörülményeik nem megfelelőek. Jellemzően külterületű, sok esetben nem lakás céljára szolgáló helységben élnek távol a falu központtól. A velük való kapcsolattartás személyautó használata nélkül nem megoldható. Szolgálatunk kéthetente ingyenes ruhabörzét tart az arra rászorulóknak. Ennek érdekében használt de még jó állapotban lévő ruhaneműt, textíliát, gyermekjátékokat, kisebb háztartási eszközöket, berendezéseket fogadunk. Krízishelyzetben – rendkívüli időjárási viszonyok, lakhatás hirtelen okból történő megszűnése során - elengedhetetlen az azonnali segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel. Az intézmény gépjárműjével ez biztonsággal, kiszámítható módon megoldható.

Szolgálatunk alapvető prevenciós feladata az észlelő- jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek együttműködését. Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. Koordináljuk az észlelő és jelzőrendszer működését (tagjai: járásszékhelyen működő család- és gyermekjóléti központ, nevelési-oktatási intézmények munkatársai, egészségügyi alapellátásban dolgozók, rendőrség, pártfogói felügyelet képviselői), ami lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárást, valamint az egyes gyermekek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek érdekében a szolgáltatás feladatai:

-          informácógyűjtés

-          jelzőrendszer működtetése

-          kríziskezelés

-          ellátásokhoz való hozzáférésben segítségnyújtás

-          természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése

-          prevenció, szabadidős programok szervezése

-          szociális segítő tevékenység: családgondozás

-          általános tanácsadás: szociális, életvezetési, mentális, háztartási gazdálkodás

-          csoportmunka

-          egyéni és csoportos készségfejlesztés

-          közösségfejlesztés

-          folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő központokkal

Szolgálatunk által a gyermekek esetében kezelt problémák:

• gyermeknevelési

• magatartászavar

• szülők vagy a család életvitele

• anyagi (megélhetési stb.)

• gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

• családi konfliktusok (szülők egymás közti, szülő – gyermek közti)

• szülői elhanyagolás, bántalmazás

• családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)

• fogyatékosság, retardáció,

•      szenvedélybetegség

 

A családsegítők heti rendszerességgel látogatják meg a Dávidmajorban – a településtől 15 km-re lévő külterületű tanyavilág - élő gyermekeket és családjaikat. Intézményi gépjárművel lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ott élő gyermekek is bekapcsolódhassanak szabadidős programjainkba, ami idáig a nem megfelelő közlekedés miatt nem volt biztosított. A szolgáltatásunkhoz forduló gyermekek részére térítésmentesen biztosított a gyermekpszichológus, aki munkájával elősegíti a lelki problémákkal küzdő gyermekek, fiatalok fejlődését.

Nyomtatványok

Együttműködési megállapodás - Letöltés►

Esetnapló - Letöltés►

Nyilvántartás - Letöltés►